Praktische informatie

Ik geef therapie aan huis

Duur van de therapie

Tijdens het intakegesprek spreken we af met hoeveel sessies we beginnen. Een gemiddeld traject omvat 10 sessies. De therapie kan in overleg verlengd worden. Een sessie duurt 60 minuten.

Gesprekken

Aan het begin van de therapie vindt er een intakegesprek plaats. We bespreken de hulpvraag en de te bereiken doelen. In het midden van het traject is het mogelijk om een tussenevaluatie te houden over de voortgang van de therapie. Aan het eind van het traject is er een evaluatiegesprek.

Tarieven

Intakegesprek                                                                  gratis
Tussenevaluatie van 60 minuten                                 €65,-
Eindevaluatie van 60 minuten                                      €65,-
Therapie sessie van 60 minuten                                   €65,-

Reiskosten

Vanaf een straal van 5km reken ik per sessie extra reiskosten (ik woon in Leiden):

Straal van 5km à 10km                                                    €5,-
Straal van 10km à 15km                                                 €10,-
Straal van 15km à 20km                                                 €15,-

Vergoeding

Mijn praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (www.kunstzinnigetherapie.nl). De therapie valt onder ‘alternatieve geneeswijzen’ en kan via een aanvullend verzekeringspakket gedeeltelijk of geheel vergoed worden. Het vergoedingsoverzicht is te vinden op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde.
Er is geen verwijzing van de huisarts voor nodig. De therapie kan vanuit het PGB vergoed worden als het wordt omschreven als ‘kunstzinnige begeleiding’. Deze vergoeding is afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar of gemeente.

Privacyverklaring

Ten behoeve van de behandeling, facturering en eventuele declaratie bij zorgverzekeraar of gemeente legt uw kunstzinnig therapeut een aantal persoonsgegevens van u vast. De therapeut behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens

Er worden door de therapeut niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk zijn voor behandeling, facturering en declaratie.
Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering (wettelijk verplicht volgens de WGBO) worden medische en psychosociale gegevens van u opgeslagen. Daarnaast worden ten behoeve van facturering en declaratie uw naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, datum van behandeling en zorgverzekeringsnummer opgeslagen. Wanneer u niet gaat declareren bij een zorgverzekeraar hoeven de BSN en de geboortedatum ook niet op de rekening te staan.

Bewaartermijn

Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.
Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden door de therapeut beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. De therapeut heeft wettelijke geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt.
Ook het gebruik van email als communicatiemiddel moet door de cliënt worden goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.

Wat zijn de rechten van de cliënt?

Als u wilt weten welke gegevens de kunstzinnig therapeut van u heeft opgeslagen (en of deze juist zijn), kunt u een overzicht daarvan opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u de therapeut schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan.
De cliënt heeft het recht eerder verleende toestemming in te trekken en om persoonsgegevens die zijn gedeeld met andere organisaties te laten verwijderen.

Klachten

De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de therapeut bovengenoemde niet naleeft.